Ekonomik Sorumluluk

Doğuş Grubu olarak, paydaşlarımızın güvenini kazanmak için kurumsal sorumluluğa bir yönetim süreci olarak yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz.

Doğuş Grubu, iş süreçlerine entegre edilen bütünleşik bir kurumsal sorumluluk yaklaşımını sorumlu iş yapma stratejisinin odak noktası olarak kabul etmektedir. Doğuş Grubu’nun sorumlu iş yapma yaklaşımı dört ana başlık altında toplanmaktadır: Kurumsal Yönetim, Sorumlu Kazanç, Sorumlu Yatırım ve Yerel İstihdam.

Doğuş Grubu;

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ederken grubun doğrudan ve dolaylı etki alanlarını dikkate alarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.
Grup Şirketleri’nin faaliyette bulundukları sektörlerde operasyonlarını ekonomik kalkınmanın önemli aktörleri olma bilinciyle yönetmelerini ve değer zincirleri içinde en üst düzeyde ekonomik fayda sağlamayı öncelikli kabul etmelerini beklemektedir.
Ekonomik kalkınmaya katkısını Risk Yönetimi, Sorumlu Yatırım ve Yerel Ekonomik Kalkınma başlıkları altında değerlendirmekte, izlemekte ve yönetmektedir.

Kurumsal Yönetim

Doğuş Grubu Kurumsal Yönetim çerçevesi, hem kurum içinde, hem de kurum dışında kurumsal kaynakların uygun ve verimli kullanımını destekleyen ve bu kaynakların şeffaf bir biçimde sürekli olarak izlenmesini sağlayan en kapsamlı kontrol mekanizmasıdır. Doğuş Grubu için kurumsal yönetim, KSS performansını arttıran ve KSS ile ilgili alanları da içine alan önemli bir itici güçtür. Doğuş Grubu’nun kurumsal yönetimle ilgili detaylı bilgileri ve açıklamaları her yıl düzenli olarak yıllık faaliyet raporu kapsamında yayınlanmaktadır.

Sorumlu Kazanç

Doğuş Grubu Kurumsal Sorumluluk yaklaşımı, Grubun büyüme ve finansal stratejileri ile doğrudan bağlantılı olup ürün ve hizmetlerinin yaşam döngüsünün her evresini içine almaktadır. Tedarik zincirinden başlayarak tüm operasyonel süreçler bu yaklaşımla planlanarak yönetilmekte, paydaşların kaygı ve beklentilerine özel olarak dikkat gösterilmektedir.

Sorumlu Yatırım

Doğuş Grubu olarak, güçlü ve şeffaf bir kurumsal yönetime sahip ve sürdürülebilir politikalarla faaliyetlerini yürüten şirketlerin finansal olarak büyürken aynı zamanda marka itibarına değer katabildiğine ve paydaşlarının güvenini kazandığına inanıyoruz. Etkili çevresel, sosyal ve ekonomik yönetim sistemleri ve politikalar çok daha güvenilir bir risk yönetimi modeli olarak kabul edilmesi nedeniyle şirketlerin kredibilitelerini ve dolayısıyla sürdürülebilirliğini de arttırmaktadır.

YEREL EKONOMİYE KATKI

Doğuş Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi, grubun faaliyette bulunduğu bölgelerde toplumun refahını ve kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu strateji, aynı zamanda grubun vizyon ve değerleriyle de desteklenmektedir.

Doğuş Grubu’nun yerel tedarik zincirinden başlayarak yerel toplum üzerinde güçlü bir ekonomik etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte grup şirketlerinin gösterdiği yüksek standartlarda ürün ve hizmet kalitesi kamu politikalarının oluşturulduğu platformlarda ve özellikle yerel istihdam politikaları üzerinde de olumlu etkiler oluşturmaktadır.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Doğuş Grubu, tedarik zinciri yönetiminin, paydaşlarının karar alma süreçlerinde etkili olduğuna ve grubun stratejik hedeflerine ulaşmasındaki etkin rolüne inanmaktadır.

Bu nedenle tedarikçilerinin de sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirebilmeleri için gereken desteği sağlamaktadır.

Bu kapsamda, tedarik zincirinin önemli birer halkasını oluşturan çözüm ortaklarına değerlendirme, farkındalık programları, denetimler, sosyal-çevresel yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgilendirmeler gibi çeşitli araçlarla destek vermektedir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Doğuş Grubu, grup şirketlerinin müşteri memnuniyeti odaklı grup kültürünü ne şekilde uyguladığını, denetim ve geri bildirim mekanizmalarıyla her aşamada izlemekte ve değerlendirmektedir.

Söz konusu strateji finansal verimlilik ve büyüme odaklı politikalar üzerinden yürümekteyse de, çok güçlü bir kurumsal vatandaşlık yapısı da gerektirmektedir.

Doğuş Grubu tüm faaliyetlerinin ve operasyonlarının merkezine aldığı bu yaklaşımla, yaşadığı toplumun ve kilit paydaşlarının beklentilerini karşılamayı öncelikli ilke olarak benimsemektedir.

Ürün ve hizmet kalitesi, müşteri sağlığı ve güvenliği gibi başlıklar tüm Doğuş Grubu şirketlerinin düzenli olarak izlediği kilit performans göstergeleri arasında yer almaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Grup Kültürü

Doğuş Grubu, Grup şirketlerinin müşteri memnuniyeti odaklı Grup kültürünü ne şekilde uyguladığını, denetim ve geri bildirim mekanizmalarıyla her aşamada izlemekte ve değerlendirmektedir. Ürün ve hizmet kalitesi, müşteri sağlığı ve güvenliği gibi başlıklar tüm Doğuş Grubu şirketlerinin düzenli olarak izlediği kilit performans göstergeleri arasında yer almaktadır.

Doğuş Grubu Müşteri Memnuniyeti Odaklı Grup Kültürü

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Ürün ve Hizmet Kalitesi

  • Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

  • Eğitim ve Gelişme

  • Müşteri Şikayet Yönetimi

1

1